Tisk -> Stanovy Českomoravského klubu chovatelů barvářů.pdf (268,2 kB) 

Stanovy Českomoravského klubu chovatelů barvářů
 

Českomoravský klub chovatelů barvářů

 VSC/1 -17671/93-R

 Jungnannova 25

Změna stanov zaregistrována dne 6.4.2009

 116 25 Praha 1

 Ministerstvo vnitra ČR

_________________________

 

 14. února 2009

 

S T A N O V Y

Českomoravského klubu chovatelů barvářů

________________________________________________________

Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů (ČMKCHB). 

Působnost: Česká republika 

Místo a adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 

Registrace: Českomoravský klub chovatelů barvářů je registrován jako samostatná organizace s právní subjektivitou u MV ČR 

 pod č.j.: VSC/1-17671/93-R ze dne: 14.1.1993 

 

A.     Cíl činnosti a poslání klubu: 

1.     Klub je zájmová organizace, která sdružuje držitele, chovatele a příznivce loveckého plemene psů, barvářů. Je samostatným chovatelským klubem. Vznikl dobrovolným rozdělením klubu chovatelů barvářů v působnosti ČSFR při Slovenském polovnickém svazu. 

2.     Základním posláním klubu je cílevědomý chov barvářů a jejich využití v myslivecké praxi. Cílen je vysoká pracovní výkonnost, vysoká úroveň exteriéru, snížení ekonomických ztrát a etický přístup k lovu zvěře. 

3.     K zajištění hlavních cílů klub zajišťuje účast členů na svodech, výstavách pracovních zkouškách a soutěžích. Organizuje odborné kurzy k zajištění odborného vedení a chovu barvářů. Pořádané akce a činnost bude respektovat platné řády FCI. Klub řídí chov a výcvik barvářů. 

4.     Klub je oprávněn provádět vydavatelskou činnost související s jeho posláním.

5.     Vznik a zánik klubu. Klub vzniká po registraci MV ČR a zaniká usnesením dvoutřetinové většiny členů klubu, tato skutečnost se oznámí příslušnému orgánu MV ČR. 

B.     Orgány klubu: 

1.     Nejvyšším orgánem klubu je konference.

2.     Činnost klubu mezi konferencemi je řízena výborem klubu, který je volen konferencí. Volební období je pětileté.

3.     Činnost orgánu klubu je kontrolována revizní komisí, ta je také volena konferencí a má pětileté funkční období.

4.     Právo jednání a vystupování jménem klubu má předseda klubu, který je volen po konferenci zvoleným výborem. Ostatní členové výboru, případně klubu jednají na základě písemného zmocnění. 

C.     Členství v klubu: 

1.     Vzniká na základě písemné přihlášky, zaplacení zápisného a členského příspěvku. Přijetí je projednáno ve výboru.

2.     Zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, vyloučením na základě porušování klubových normativů, úmrtím. Také nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok do termínu 31.12., předcházejícího roku. 

D.     Práva a povinnosti členů klubu: 

1.     Člen má právo být informován o veškerém dění v klubu a účastnit se veškerých akcí pořádaných klubem.

2.     Má právo volit a být volen do orgánu klubu.

3.     Využívat poskytovaných výhod klubem.

4.     Aktivně chovat (rozmnožovat čistou plemenitbou) barváře.

5.     Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků. 

E.     Zásady hospodaření: 

1.     Klub hospodaří podle vlastního finančního plánu.

2.     Zdrojem příjmu jsou:

a.     zápisné a členské příspěvky

b.     dotace, subvence a dary.

c.      mimořádné příspěvky 

F.     Závěrečné ustanovení: 

1.     Změny ve stanovách byly přijaty konferencí ČMKCHB, dne 14.února v Praze.

Takto změněné stanovy podléhají registraci u MV ČR.